Zlatý odznak Radovana Kaufmana, súťaž detskej športovej všestrannosti; Slovenský paralympijský výbor

Odkazy

Ikona trofejVýsledky súťaže PDFPropozície na stiahnutie PDFTabuľky hodnotenia športových disciplín Google FormsElektronický formulár

Hlavný organizátor

Slovenský paralympijský výbor, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

Spoluorganizátor

Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Termín a miesto súťaže

Základná časť prebehne v termíne 15. 3. – 31. 5. 2017 s celoslovenskou pôsobnosťou.

Uzávierka základnej časti 31. 5. 2017 o 24:00 hod. Výsledky zaslané po uzávierke nebudú akceptované.

Finále súťaže prebehne 28. 6. 2017 v Partizánskom.

Účastníci

Deti vo veku 6-10 rokov. Podmienkou je, aby dieťa v kalendárnom roku 2017 dosiahlo minimálny vek 6 rokov a nedosiahlo k dátumu 28.6.2017 vek 11 rokov.

Súťaž je určená pre deti I. stupňa základných škôl, zúčastniť sa jej môžu aj iné organizácie s právnou subjektivitou (CVČ, športové kluby, občianske združenia) samozrejme za predpokladu, že majú vytvorené podmienky pre uskutočnenie základnej časti súťaže.

Forma súťaže

Súťaž je postavená na princípe celoročne prebiehajúcich športových aktivít na základných školách, či iných organizáciách, pričom po vyhodnotení dosiahnutých výsledkov najlepší jednotlivci postúpia na záverečné kolo súťaže, ktoré sa uskutoční v rodnom meste Radovana Kaufmana v Partizánskom. Aby sme v čo najširšom zábere oslovili cieľovú skupinu, vybrali sme také formy a prostriedky, ktorých realizácia je pre školu a žiakov veľmi jednoduchá a principiálne dostupná, vrátane špeciálnych škôl, či občianskych združení a organizácií, pracujúcich so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Dôležitým prostriedkom bude kvantifikácia (systém hodnotenia) výstupov prebiehajúcich športových aktivít projektu, na základe ktorej bude možné oceniť (formou „odznaku športovej všestrannosti“) všetky deti zapojené do projektu, ale aj vybrať najúspešnejších jednotlivcov, postupujúcich na konci školského roku do záverečného finále v Partizánskom.

Spôsob celkového hodnotenia

Škola, alebo organizácia vyplní po zrealizovaní súťaže v základnej časti elektronický formulár, uverejnený na stránke www.spv.sk v sekcii „Mládež / Zlatý odznak Radovana Kaufmana“. Formulár je potrebné zaslať najneskôr do termínu uzávierky základnej časti súťaže. Na tejto stránke (www.spv.sk) sú k dispozícii hodnotiace tabuľky, podľa ktorých bude možné dosiahnuté výsledky v jednotlivých disciplínach previesť na body. Podľa celkového počtu dosiahnutých bodov sú stanovené 3 úrovne, zodpovedajúce udeleniu jedného z odznakov – zeleného (3-10 bodov), modrého (11-20 bodov) a červeného (21 a viac bodov) - podľa farieb troch slzičiek – tzv. Agitos, ktoré sú súčasťou loga Medzinárodného paralympijskáho výboru. Deťom bude takto na základe dosiahnutého počtu bodov prostredníctvom školy, alebo organizácie zaslané potrebné množstvo odznakov, vyjadrujúci úroveň ich športovej zdatnosti, či všestrannosti. Tabuľky pre ohodnotenie výsledkov dosiahnutých deťmi so zdravotným znevýhodnením sa v roku 2017 budú len tvoriť a overovať, takže v prípade zapojenia škôl, či organizácií so zdravotne znevýhodnenými deťmi je potrebné kontaktovať organizátora, ktorý buď vyšle pracovníka, ktorý súťaž na škole, či v organizácii zrealizuje, alebo pošle všetky potrebné usmernenia k modifikácii športovej súťaže.

Najlepších 30 detí z celého Slovenska + 15 najlepších detí so zdravotným znevýhodnením (5 vozičkárov, 5 stojacich telesne znevýhodnených a 5 zrakovo znevýhodnených) sa zúčastní na základe pozvánky celoslovenského finále v Partizánskom, pričom všetci okrem vecných cien získajú diplom s vyjadreným počtom dosiahnutých bodov a umiestnením. Najlepší vo svojich kategóriách získajú „Zlatý odznak Radovana Kaufmana“, pričom hranicou pre jeho zisk je potvrdenie minimálnej hranice pre zisk červeného odznaku športovej všestrannosti, teda 21 bodov.

Športové disciplíny

Na školách, či v rámci organizácií absolvujú deti jednoduché športové súťaže v disciplínach: beh 4x10 metrov, skok z miesta a hod plnou loptou. Metodika priebehu športových disciplín je uvedená nižšie. Pre deti so zdravotným znevýhodnením (na vozíčku, slabozraké a nevidiace) budú tieto disciplíny modifikované. Napríklad u vozičkárov ako jazda na vozíku 4x10m, zrýchlenie na vozíku na vzdialenosť 3 m a hod plnou loptou 2 kg, s možnosťou viacerých typov odhodenia a úchopu lopty. Výsledok dosiahnutý dieťaťom so zdravotným znevýhodnením bude prepočítaný organizátorom na základe zodpovedajúceho koeficientu. Ak by aj nebolo možné u zdravotne znevýhodneného dieťaťa realizovať jednu z disciplín, bude výsledný počet bodov zo zvyšných dvoch disciplín postačujúci na to, aby sa dieťa mohlo súťaže plnohodnotne zúčastniť. Zodpovedajúci koeficient bude pridelený aj ostatným druhom zdravotného znevýhodnenia (napr. slabozrakým a nevidiacim) a to tak, aby sa dosiahnuté výsledky objektivizovali vzhľadom na výsledky žiakov bez zdravotného hendikepu.

Vyhodnotenie športových disciplín

Osoba riadiaca priebeh športových disciplín si zaznamenáva všetky dosiahnuté výsledky do záznamového hárku. Po skončení súťaže záznam vyhodnotí tak, že vyznačí najlepšie výsledky pre každé dieťa v jednotlivých disciplínach. Vyznačené hodnoty porovná s výkonnostnými tabuľkami a prevedie na body. Ak sa dosiahnutý výkon nachádza v tabuľke, zaznamená zodpovedajúci počet bodov. Ak je výkon nižší, ako najnižšia tabuľková hodnota, zaznamená sa 0 bodov. Ak je výkon vyšší, ako najvyššia tabuľková hodnota, pridáva sa zodpovedajúci počet bodov podľa kľúča uvedeného pod tabuľkou. Súčet bodov za 3 disciplíny predstavuje výsledok dieťaťa v súťaži. Tento súčet sa porovná s limitmi na zisk zeleného (3-10 bodov), modrého (11-20 bodov) a červeného odznaku športovej všestrannosti (21 a viac bodov). Pre stanovenie poradia pre záverečné finále súťaže bude v prípade rovnosti bodov rozhodovať konkrétny výsledok dosiahnutý v športovej disciplíne 4x10m. Ak by bol aj tento výsledok rovnaký, postupuje sa rovnako porovnaním v disciplíne skok z miesta a až na záver v prípade rovnosti predchádzajúcich dvoch disciplín rozhoduje disciplína hod plnou loptou.

Charakteristika záverečného finále súťaže

Celodňová spoločensko-športová akcia, podporená sprievodným programom v spolupráci s mestom, vyšším územným celkom a ZŠ Radovana Kaufmana.

V rámci nového športového areálu ZŠ Radovana Kaufmana, alebo v rámci iného vhodného športového priestoru prebehnú súťaže v jednotlivých kategóriách súťaže pod vedením športových odborníkov SPV. v rámci sprievodného programu SPV zorganizuje besedu s úspešnými paralympionikmi a súťaž vo vedomostnom kvíze „Čo vieš o paralympizme“ pre žiakov ZŠ mesta Partizánske. Okruh otázok bude zverejnený na web stránke SPV v termíne od 1. 6. do 28. 6. 2017.

Vyvrcholením podujatia bude symbolická jazda ulicami mesta pod názvom „Na kolesách pre zdravie detí a mládeže“. Podmienkou je pohyb na akomkoľvek kolesovom prostriedku – bicykel, kolobežka, in-line korčule, skate, rodič s kočíkom a pod.

Po symbolickej jazde prebehne v centre mesta Partizánske slávnostné vyhodnotenie všetkých súťaží, odovzdanie diplomov, odznakov a cien, spolu s celkovým vyhodnotením projektu (koľko detí, škôl, špeciálnych škôl sa zapojilo, koľko odznakov zelených, modrých a červených sa podarilo splniť), bude vyhlásená výška zbierky a pod.

Zabezpečenie súťaže

Priebeh súťaže a jej vyhodnotenie koordinuje Úsek mládeže, rozvoja a vzdelávania pri SPV, podľa potreby v spolupráci s ďalšími subjektami, predovšetkým mestom Partizánske a ZŠ Radovana Kaufmana. Je koncipovaná tak, aby bola organizačne a technicky jednoduchá a finančne i časovo nenáročná. Použité formy a prostriedky dávajú výrazný priestor pre aktivitu subjektov zapojených do projektu, SPV vytvára základný rámec, usmerňuje, podporuje, organizuje fungovanie súťaže ako celku a participuje na jej vyvrcholení v rámci finále projektu.

V roku 2017 bude súťaž chápaná ako pilotný projekt, pričom prebehne pri obmedzenom počte ZŠ a iných organizácií, oslovených predovšetkým v spolupráci s Oddelením školstva a telesnej kultúry Mestského úradu Partizánske, ale aj zapojených na základe informácií na web stránke SPV. Predpokladá sa zapojenie 20 – 30 škôl z počtom zapojených žiakov 300-500.

V rámci špeciálnych škôl bude SPV overovať nové výkonnostné štandardy jednotlivých disciplín tak, že konkrétnu školu osloví s touto ponukou a vyšle odborníka, ktorý priebeh súťaže i záznam dosiahnutých výsledkov zrealizuje. Na základe významného súboru získaných výkonov v jednotlivých disciplínach, v spolupráci s FTVŠ UK v Bratislave budú na konci roku 2017 vypracované výkonnostné tabuľky športovej všestrannosti detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré môžu byť v ďalšom období využité aj v rámci celoštátneho projektu testovania športového talentu žiakov ZŠ.

Koordinácia súťaže

Mgr. Pavel Bílik hlavný koordinátor projektu SPV 0905 788 435 bilik@spv.sk
Mgr. Pavol Horňan vedúci odd. športu MÚ Partizánske 0918 788 906 pavol.hornan@partizanske.sk

Metodika športových disciplín

Beh 4×10 m

Pomôcky: stopky, dva kužele, píšťalka

Postup:

Na hvizd píšťalky vybieha dieťa z polovysokého štartu od jedného kužeľa, druhý kužeľ obieha a vracia sa k prvému tak, aby dráha tvorila osmičku. Po jeho obehnutí pokračuje znovu k druhému kužeľu, toho sa len dotkne a vracia sa na štart, kde sa opäť musí kužeľa dotknúť. Každé dieťa si najprv celú dráhu skúšobne prebehne, aby sa predišlo chybám. Realizujú sa dva pokusy, medzi ktorými musí byť pauza najmenej 2 min. Zaznamenáva sa lepší výsledok. Čas meriame s presnosťou na 0,1 s.

Modifikácia pre vozičkárov:

Dieťa na vozíku realizuje celú dráhu rovnako ako stojaci, rozdiel je len v tom, že 3. kužeľa sa nedotkne, ale z ľubovoľnej strany ho obíde a mieri rovno do cieľa. Kužeľa v cieli sa rovnako nemusí dotknúť, iba cieľom čo najrýchlejšie prejde. Dieťa je v cieli, keď akákoľvek časť vozíka v dotyku s podložkou pretne čiaru, na ktorej je postavený prvý kužeľ. Realizujú sa dva pokusy, pauza medzi pokusmi je minimálne 2 min.

Modifikácia pre slabozrakých a nevidiacich:

Namiesto kužeľov postavíme na 10 m od seba vzdialené méty dve osoby (môžu to byť asistenti, ale aj deti). Po štarte na zvuk píšťalky osoba na méte 2 opakovane kričí slovo „dva“ až do chvíle, kým ju dieťa neobehne tak, že smeruje späť k méte 1. v tej chvíli preberá navigáciu osoba na méte 1, pričom opakovane kričí slovo „jedna“. Osoba na méte 1 ukončí verbálnu navigáciu v momente, keď ju dieťa obehne a smeruje k méte 2. Opäť navigáciu preberá osoba na méte 2, pričom postupuje rovnako, ako pri prvom obehu. Keď dieťa obehne túto métu a smeruje k méte 1, osoba na méte 1 kričí slovo „cieľ“ až do chvíle, kým dieťa neprebehne cieľom na úrovni méty 1. Dieťa sa osôb umiestnených na métach nesmie pri obehnutí úmyselne dotýkať. Métu je dovolené obehnúť z ktorejkoľvek strany. Realizujú sa dva pokusy, pauza medzi pokusmi je 2 min.

Skok do diaľky z miesta

Pomôcky: meracie pásmo 3 m

Postup:

Zo stoja mierne rozkročného (približne na šírku ramien dieťaťa), špičky nôh tesne pri odrazovej čiare, nohy rovnobežne. Dieťa vykoná skok do diaľky odrazom znožmo (povolený je podrep a švih paží) a po doskoku zostane stáť chodidlami na podložke. Dĺžku skoku meriame od odrazovej čiary k miestu dotyku bližšej päty. Skok sa opakuje trikrát, zaznamenáva sa najlepší pokus, v celých centimetroch. Deti si pred meraním skok pod vedením dospelej osoby 2-3 krát vyskúšajú. Nevydarený pokus (dieťa pri doskoku napr. prepadne vzad, alebo sa odrazí s prešľapom) sa nezaznamenáva. Ak dieťa zrealizuje 3 nevydarené pokusy, nariaďuje sa ďalší opravný pokus, ktorý však dieťa realizuje až po oddychu 1 min.

Modifikácia pre vozičkárov:

Pomôcky: píšťalka, umelohmotný kužeľ, stopky

Ľahký umelohmotný kužeľ minimálnej výšky 20 cm umiestnime tak, aby jeho najbližšia časť v dotyku s podložkou bola od štartovej čiary vzdialená 3 m. Dieťa na vozíku stojacom tak, aby žiadna časť vozíka, či tela dieťaťa nepretínala v kolmom smere na podložku štartovú čiaru. Na povel píšťalkou dieťa vykonáva pohyb na vozíku s maximálnym úsilím smerom ku kužeľu tak, aby sa ho ktoroukoľvek časťou vozíka, alebo vlastného tela dotklo čím skôr. Čas sa zastaví v momente dotyku s kužeľom. Realizujú sa 3 pokusy.

Modifikácia pre slabozrakých a nevidiacich:

Rovnaké prevedenie ako v bežnom teste, iba dieťaťu pomôžeme s umiestnením chodidiel tesne pri odrazovej čiare. v smere skoku umiestnime v pokľaku a bezpečnej vzdialenosti 3-4 metrov asistenta, prípadne iné dieťa. Ak je súťažiace dieťa pripravené na odraz, asistent vyslovuje opakovane slovo „hop“, na čo súťažiace dieťa môže uskutočniť odraz a skok v tomto smere. Realizujú sa 3 pokusy.

Hod plnou loptou

Pomôcky: 2 kg medicinbal, meracie pásmo

Postup:

Dieťa stojí v stoji mierne rozkročnom (približne na šírku ramien), špičky nôh sú tesne pri čiare, loptu má nad hlavou. Začína záklonom trupu a potom hodí loptu dopredu, čo najďalej. Pri hode nesmie dieťa vyskočiť (špičky nôh musia zostať na podložke a pred čiarou). Povolené sú dva cvičné hody. Merajú sa tri hody, započítava sa najúspešnejší z nich, meria sa v metroch s presnosťou na 0,5 m. Ak dieťa zrealizuje 3 nevydarené pokusy, nariaďuje sa ďalší opravný pokus, ktorý však dieťa realizuje až po oddychu 1 min.

Modifikácia pre vozičkárov:

Pomôcky: 1 kg medicinbal, meracie pásmo

Dieťa na vozíku stojacom tak, aby žiadna pevná časť vozíka v dotyku s podložkou nepretínala čiaru odhodu. Je povolený akýkoľvek úchop pnej lopty, teda dieťa môže realizovať odhodenie sponad hlavy, od hrudníka, jednou rukou a pod., v priamom, alebo aj v bočnom postavení vozíka. v prípade, že nie je možné použiť pre odhodenie lopty horné končatiny, alebo je výkon hornými končatinami slabší, povolené je realizovať odhodenie aj za pomoci dolných končatín (umiestnením lopty na priehlavky a jeho vymrštením v priamom smere), pričom sa výsledok prepočíta zodpovedajúcim koeficientom. Realizujú sa 3 pokusy.

Modifikácia pre slabozrakých a nevidiacich:

Rovnaké prevedenie ako v bežnom teste, iba dieťaťu pomôžeme s umiestnením chodidiel tesne pri čiare. Realizujú sa 3 pokusy.

Hodnotiace tabuľky

Beh 4×10 m – chlapci

body 6 rokov 7 rokov 8 rokov 9 rokov 10 rokov
* Za každých ďalších 0,5 s 1 bod navyše
1 19,4-18,7 18,9-18,1 18,2-17,5 17,5-16,7 16,4-15,8
2 18,6-18,0 18,0-17,4 17,4-16,8 16,6-16,0 15,7-15,2
3 17,9-17,3 17,3-16,7 16,7-16,1 15,9-15,4 15,1-14,6
4 17,2-16,6 16,6-16,0 16,0-15,4 15,3-14,8 14,5-14,0
5 16,5-15,9 15,9-15,3 15,3-14,7 14,7-14,2 13,9-13,4
6 15,8-15,2 15,2-14,6 14,6-14,0 14,1-13,6 13,3-12,8
7 15,1-14,5 14,5-13,9 13,9-13,3 13,5-13,0 12,7-12,1
8 14,4-13,8 13,8-13,2 13,2-12,6 12,9-12,4 12,0-11,5
9 13,7-13,1 13,1-12,5 12,5-11,9 12,3-11,7 11,4-10,9
10 13,0-12,3 12,4-11,6 11,8-11,2 11,6-11,0 10,8-10,4

Beh 4×10 m – Dievčatá

body 6 rokov 7 rokov 8 rokov 9 rokov 10 rokov
* Za každých ďalších 0,5 s bod navyše
1 19,9-19,2 19,4-18,6 18,6-17,8 17,7-17,0 16,8-16,3
2 19,1-18,5 18,5-17,9 17,7-17,1 16,9-16,4 16,2-15,8
3 18,4-17,8 17,8-17,2 17,0-16,5 16,3-15,8 15,7-15,2
4 17,7-17,1 17,1-16,5 16,4-15,9 15,7-15,2 15,1-14,6
5 17,0-16,4 16,4-15,8 15,8-15,3 15,1-14,6 14,5-14,0
6 16,3-15,7 15,7-15,1 15,2-14,7 14,5-14,0 13,9-13,4
7 15,6-15,0 15,0-14,4 14,6-14,1 13,9-13,4 13,3-12,8
8 14,9-14,3 14,3-13,7 14,0-13,5 13,3-12,8 12,7-12,2
9 14,2-13,6 13,6-13,0 13,4-12,8 12,7-12,2 12,1-11,7
10 13,5-12,8 12,9-12,2 12,7-12,0 12,1-11,5 11,6-11,2

Skok do diaľky z miesta – Chlapci

body 6 rokov 7 rokov 8 rokov 9 rokov 10 rokov
* Za každých ďalších 5 cm 1 bod navyše
1 58-66 66-73 74-82 78-88 88-98
2 67-76 74-83 83-92 89-98 99-108
3 77-86 84-93 93-102 99-108 109-118
4 87-96 94-103 103-112 109-118 119-128
5 97-106 104-113 113-122 119-128 129-138
6 107-116 114-123 123-132 129-138 139-148
7 117-126 124-133 133-142 139-148 149-158
8 127-136 134-143 143-152 149-158 159-168
9 137-146 144-153 153-162 159-168 169-178
10 147-154 153-160 163-170 169-178 179-188

Skok do diaľky z miesta – Dievčatá

body 6 rokov 7 rokov 8 rokov 9 rokov 10 rokov
* Za každých ďalších 5 cm 1 bod navyše
1 52-61 60-68 67-77 70-80 80-90
2 62-70 69-77 78-86 81-90 91-100
3 71-79 78-86 87-95 91-100 101-110
4 80-88 87-95 96-104 101-110 111-120
5 89-97 96-104 105-113 111-120 121-130
6 98-106 105-113 114-122 121-130 131-140
7 107-115 114-122 123-131 131-140 141-150
8 116-124 123-131 132-140 141-150 151-160
9 125-133 132-140 141-149 151-160 161-170
10 134-142 140-148 150-159 161-170 171-180

Hod 2 kg medicinbal – Chlapci

body 6 rokov 7 rokov 8 rokov 9 rokov 10 rokov
* Za každých ďalších 20 cm 1 bod navyše
1 100-120 150-170 150-175 200-225 250-280
2 121-140 171-190 176-200 226-250 281-310
3 141-160 191-210 201-225 251-275 311-340
4 161-180 211-230 226-250 276-300 341-370
5 181-200 231-250 251-275 301-325 371-400
6 201-220 251-270 276-300 326-350 401-430
7 221-240 271-290 301-325 351-375 431-460
8 241-260 291-310 326-350 376-400 461-490
9 261-280 311-330 351-375 401-425 491-520
10 281-300 331-350 376-400 426-450 521-550

Hod 2 kg medicinbal – Dievčatá

body 6 rokov 7 rokov 8 rokov 9 rokov 10 rokov
* Za každých ďalších 20 cm 1 bod navyše
1 90-109 100-120 150-170 150-180 200-231
2 110-128 121-140 171-190 181-210 232-262
3 129-147 141-160 191-210 211-240 263-293
4 148-166 161-180 211-230 241-270 294-324
5 167-185 181-200 231-250 271-300 325-355
6 186-204 201-220 251-270 301-330 356-386
7 205-223 221-240 271-290 331-360 387-417
8 224-242 241-260 291-310 361-390 418-448
9 243-261 261-280 311-330 391-420 449-479
10 262-280 281-300 331-350 421-450 480-510